Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.2 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    26.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 1.9763178E7 73.197 % 08/01/2015
Phan Việt Anh Phó Tổng Giám đốc 4031978.0 14.933 % 08/01/2018
Phạm Thị Phương Thúy 2987400.0 11.064 % 13/10/2017
Lã Tuấn Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 2581000.0 9.559 % 04/01/2018