Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (SHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.14 %
  • Khác
    98.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đại Thắng 654,950 15.2 % 21/03/2017
Nguyễn Minh Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 636,280 14.76 % 21/03/2017
Nguyễn Xuân Phú Chủ tịch Hội đồng quản trị 600,000 13.92 % 21/03/2017
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 486,300 11.28 % 21/03/2017
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 437,400 10.15 % 21/03/2017
Nguyễn Đình Hiệu Phó Tổng Giám đốc 392,190 9.1 % 11/03/2019
KAMN INVESTMENT HOLDINGS, TNC 188,750 4.38 % 25/08/2009
First Vietnam Capital,LCC 174,666 4.05 % 17/11/2008