Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (SHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.26 %
  • Khác
    98.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đại Thắng 654950.0 15.198 % 21/03/2017
Nguyễn Minh Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 636280.0 14.764 % 21/03/2017
Nguyễn Xuân Phú Chủ tịch Hội đồng quản trị 600000.0 13.923 % 21/03/2017
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 486300.0 11.284 % 21/03/2017
VINALINES 437400.0 10.15 % 21/03/2017
Nguyễn Đình Hiệu Phó Tổng Giám đốc 212190.0 4.924 % 31/12/2017
KAMN INVESTMENT HOLDINGS, TNC 188750.0 4.38 % 25/08/2009
First Vietnam Capital,LCC 174666.0 4.053 % 17/11/2008