Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.26 %
  • Khác
    99.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONHA.,CORP 2688000.0 13.333 % 30/09/2016
Lê Việt Cường 1209600.0 6.0 % 30/09/2016
Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1120000.0 5.556 % 30/09/2016