Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.89 %
  • Khác
    99.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONHA.,CORP 6773760.0 24.561 % 27/10/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 3113000.0 11.287 % 26/10/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 2935000.0 10.642 % 26/10/2017
Lê Việt Cường 1354752.0 4.912 % 27/10/2017
Công ty cổ phần Gia Anh 1141650.0 4.14 % 27/10/2017
Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1120000.0 4.061 % 30/10/2017