Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.06 %
  • Khác
    86.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 17,530,370 23.69 % 30/06/2015
Kinhbac City Group 15,896,923 21.48 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Truyền Thông Sắc Màu Sài Gòn 15,896,923 21.48 % 30/06/2015
Nguyễn Sơn 2,530,254 3.42 % 30/06/2015