Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.34 %
  • Khác
    86.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.753037E7 23.689 % 30/06/2015
Nguyễn Nhật Linh 1.753037E7 23.689 % 30/06/2018
Kinhbac City Group 1.5896923E7 21.482 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Truyền Thông Sắc Màu Sài Gòn 1.5896923E7 21.482 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Kim Xuân 7452178.0 10.07 % 31/12/2015
Đặng Thị Hoàng Phượng 6089000.0 8.228 % 30/06/2018
Phạm Thị Lê 3723654.0 5.032 % 31/12/2012