Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    48.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn ( SAMCO) 7354200.0 51.0 % 30/06/2015
Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu 3460800.0 24.0 % 14/06/2017
Trịnh Minh Hiếu 1855354.0 12.867 % 30/06/2017