Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
REE CORP. 5,715,282 28.86 % 27/09/2016
Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,616,039 28.36 % 27/09/2016
Nguyễn Ngọc Hải 1,169,072 5.9 % 27/09/2016
Đỗ Thị Kim Thúy 1,047,372 5.29 % 27/09/2016
Trần Thị Ga Phó Tổng Giám đốc 831,683 4.2 % 27/09/2016