Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
REE CORP. 1.1430564E7 28.865 % 12/10/2017
Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.1232078E7 28.364 % 12/10/2017
Phạm Đình Thành Thành viên Hội đồng quản trị 2341860.0 5.914 % 12/10/2017
Nguyễn Ngọc Hải 2338142.0 5.904 % 12/10/2017
Đỗ Thị Kim Thúy 2094744.0 5.29 % 23/06/2017
Phạm Tuấn 2094600.0 5.289 % 12/10/2017
Trần Thị Ga Phó Tổng Giám đốc 1663364.0 4.2 % 12/10/2017