Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
REE CORP. 5715282.0 28.865 % 27/09/2016
Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng quản trị 5616039.0 28.364 % 27/09/2016
Phạm Đình Thành Thành viên Hội đồng quản trị 1170930.0 5.914 % 18/01/2017
Nguyễn Ngọc Hải 1169072.0 5.904 % 27/09/2016
Đỗ Thị Kim Thúy 1047372.0 5.29 % 27/09/2016
Phạm Tuấn 1047300.0 5.289 % 18/01/2017
Trần Thị Ga Phó Tổng Giám đốc 831683.0 4.2 % 27/09/2016