Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
REE CORP. 5715282.0 14.433 % 30/06/2017
Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng quản trị 5616039.0 14.182 % 30/06/2017
Đỗ Thị Kim Thúy 2094744.0 5.29 % 23/06/2017