Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.3191118E7 28.966 % 01/11/2018
REE CORP. 1.3145149E7 28.865 % 19/07/2018
Nguyễn Thị Mai Thanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.1430564E7 25.1 % 31/12/2017
Phạm Đình Thành Thành viên Hội đồng quản trị 2693139.0 5.914 % 19/07/2018
Nguyễn Ngọc Hải 2688863.0 5.904 % 19/07/2018
Đỗ Thị Kim Thúy 2408956.0 5.29 % 19/07/2018
Phạm Tuấn 2408790.0 5.289 % 19/07/2018
Trần Thị Ga Phó Tổng Giám đốc 1912869.0 4.2 % 19/07/2018