Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    99.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 1.41564906E8 65.455 % 25/04/2016
CTCP Bất động sản Nghỉ dưỡng Quảng Nam 2.127032E7 9.835 % 20/12/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 1.9616627E7 9.07 % 25/04/2016
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng 1.609E7 7.439 % 25/04/2016