Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.02 %
  • Khác
    91.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam 1.1520037E7 48.049 % 05/07/2017
SSI 3590506.0 14.976 % 29/09/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng 3068694.0 12.799 % 05/07/2017
CTCP Hàng không VIETJET 944213.0 3.938 % 05/07/2017