Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    38.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    60.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 4,804,100 38.86 % 22/11/2016
Lý Thanh Hùng 2,319,870 18.76 % 22/11/2016
Phạm Ái Quốc 2,160,550 17.47 % 22/11/2016
Công ty Cổ phần Bông Sen 1,104,040 8.93 % 22/11/2016