Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    38.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    60.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 4804100.0 38.855 % 22/11/2016
Lý Thanh Hùng 2319870.0 18.763 % 22/11/2016
Phạm Ái Quốc 2160550.0 17.474 % 22/11/2016
CTCP Bông sen 1104040.0 8.929 % 22/11/2016