Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    11.1 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.23 %
  • Khác
    88.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 1,372,600 11.1 % 30/06/2015
Lý Thanh Hùng 662,820 5.36 % 15/12/2015
Phạm Ái Quốc 617,300 4.99 % 15/12/2015