Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.43 %
  • Khác
    71.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Phương Anh 973300.0 25.244 % 23/03/2017
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 632000.0 16.392 % 21/07/2010
EricDennis Peter 390400.0 10.126 % 10/02/2014
CMCI.,JSC 219900.0 5.703 % 31/12/2015
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc gia 219900.0 5.703 % 31/12/2013
Nguyễn Thị La 207000.0 5.369 % 31/12/2015
Ngô Trọng Vinh Phó Tổng Giám đốc 207000.0 5.369 % 31/12/2015
Ngô Trọng Quang 193800.0 5.026 % 31/12/2015
CTCP Đầu tư Kim Cương 183900.0 4.77 % 31/12/2015