Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    15.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.18 %
  • Khác
    72.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Phương Anh 973300.0 24.109 % 23/03/2017
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 632000.0 15.655 % 21/07/2010
EricDennis Peter 390400.0 9.671 % 10/02/2014
CMCI.,JSC 219900.0 5.447 % 31/12/2015
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc gia 219900.0 5.447 % 31/12/2013
Nguyễn Thị La 207000.0 5.128 % 31/12/2015
Ngô Trọng Vinh Phó Tổng Giám đốc 207000.0 5.128 % 31/12/2015
Ngô Trọng Quang 193800.0 4.801 % 31/12/2015
CTCP Đầu tư Kim Cương 183900.0 4.555 % 31/12/2015