Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.25 %
  • Khác
    71.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 632,000 16.39 % 31/12/2015
PVI 223,800 5.8 % 10/01/2009
CMCI.,JSC 219,900 5.7 % 31/12/2015
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc gia 219,900 5.7 % 31/12/2013
Ngô Trọng Vinh Phó Tổng Giám đốc 207,000 5.37 % 31/12/2015
Nguyễn Thị La 207,000 5.37 % 31/12/2015
Ngô Trọng Quang 193,800 5.03 % 31/12/2015
CTCP Đầu tư Kim Cương 183,900 4.77 % 31/12/2015