Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.89 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.99 %
  • Khác
    49.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3565759.0 49.888 % 30/06/2014
Trần Thị Thanh Thúy 908535.0 12.711 % 22/02/2017