Công ty Cổ phần Softtech (SFT: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT 720513.0 24.017 % 30/06/2015
Phạm Đình Trung 549297.0 18.31 % 14/06/2016
Hà Lê Hương 344487.0 11.483 % 30/06/2015
Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long 300000.0 10.0 % 30/06/2015
Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng 300000.0 10.0 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 287200.0 9.573 % 30/06/2015