Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.94 %
  • Khác
    57.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 1200000.0 41.897 % 21/09/2016
Cao Thị Thúy Thành viên Hội đồng quản trị 232500.0 8.118 % 21/09/2016
Lê Thị Tuyết Nhung 171700.0 5.995 % 19/05/2016