Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.74 %
  • Khác
    54.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1200000.0 41.897 % 31/12/2013
Cao Thị Thúy Ủy viên Hội đồng quản trị 232500.0 8.118 % 30/06/2015
CMCI.,JSC 178200.0 6.222 % 22/06/2016
Lê Thị Tuyết Nhung 171700.0 5.995 % 19/05/2016