Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.5 %
  • Khác
    65.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2086749.0 18.568 % 19/01/2017
America LLC 1464150.0 13.028 % 13/03/2017
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 769770.0 6.85 % 05/01/2016
Lê Dung Nhi 613022.0 5.455 % 29/03/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 518110.0 4.61 % 30/06/2015
Đỗ Thị Hồng Loan 438900.0 3.905 % 14/02/2017
Vũ Văn Trực Thành viên Hội đồng quản trị 411131.0 3.658 % 30/06/2015