Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.1 %
  • Khác
    64.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2251749.0 20.037 % 31/12/2017
America LLC 1464150.0 13.028 % 13/03/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 778270.0 6.925 % 14/11/2017
Lê Dung Nhi 613022.0 5.455 % 29/03/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 588800.0 5.239 % 27/02/2017
Nguyễn Hải Nguyên 510000.0 4.538 % 18/09/2017
Đỗ Thị Hồng Loan 500000.0 4.449 % 06/02/2018
Vũ Văn Trực Thành viên Hội đồng quản trị 411131.0 3.658 % 30/06/2015
Nguyễn Hoàng Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 365000.0 3.248 % 31/12/2017