Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.52 %
  • Khác
    65.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Anh Tổng Giám đốc 1966749.0 18.376 % 30/06/2016
America LLC 1286460.0 12.02 % 21/10/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 769770.0 7.192 % 05/01/2016
Lê Dung Nhi 544008.0 5.083 % 23/06/2016
Nguyễn Trung Kiên 544008.0 5.083 % 23/06/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 518110.0 4.841 % 30/06/2015
Vũ Văn Trực Ủy viên Hội đồng quản trị 411131.0 3.841 % 30/06/2015