Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.45 %
  • Khác
    65.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2743740.0 22.145 % 09/01/2019
America LLC 1464150.0 11.817 % 13/03/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 778270.0 6.281 % 14/11/2017
Lê Dung Nhi 709780.0 5.729 % 18/05/2018
AFC Vietnam Fund (AVF) 590940.0 4.769 % 24/10/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 588800.0 4.752 % 27/02/2017
Nguyễn Hải Nguyên 510000.0 4.116 % 18/09/2017
Đỗ Thị Hồng Loan 500000.0 4.035 % 30/06/2018