Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.22 %
  • Khác
    64.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2351749.0 19.93 % 17/07/2018
America LLC 1464150.0 12.408 % 13/03/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 778270.0 6.595 % 14/11/2017
Lê Dung Nhi 613022.0 5.195 % 29/03/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 588800.0 4.99 % 27/02/2017
Nguyễn Hải Nguyên 510000.0 4.322 % 18/09/2017
Đỗ Thị Hồng Loan 438900.0 3.719 % 31/12/2018
Nguyễn Hoàng Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 365000.0 3.093 % 31/12/2017
Vũ Văn Trực Thành viên Hội đồng quản trị 361131.0 3.06 % 09/07/2018