Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.85 %
  • Khác
    66.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Anh 1,966,749 18.38 % 30/06/2016
America LLC 1,178,170 11.01 % 18/08/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 769,770 7.19 % 05/01/2016
Lê Dung Nhi 544,008 5.08 % 23/06/2016
Nguyễn Trung Kiên 544,008 5.08 % 23/06/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 518,110 4.84 % 30/06/2015
Vũ Văn Trực Ủy viên Hội đồng quản trị 411,131 3.84 % 30/06/2015