Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.5 %
  • Khác
    65.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,367,200 23.67 % 11/07/2019
America LLC 1,683,773 11.84 % 11/07/2019
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 895,011 6.29 % 11/07/2019
Lê Dung Nhi 816,247 5.74 % 11/07/2019
AFC Vietnam Fund (AVF) 679,581 4.78 % 11/07/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 677,120 4.76 % 11/07/2019
Nguyễn Hải Nguyên 586,500 4.12 % 11/07/2019
Đỗ Thị Hồng Loan 575,000 4.04 % 11/07/2019
Nguyễn Hoàng Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 442,750 3.11 % 11/07/2019