Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.63 %
  • Khác
    34.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 3.1158813E7 65.053 % 24/08/2016
Vũ Huy Phương 2398924.0 5.008 % 24/08/2016