Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.06 %
  • Khác
    97.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SAIGON PETRO CO.,Ltd 2259708.0 20.113 % 30/06/2015
Lê Trọng Hiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1074345.0 9.563 % 30/06/2016
Công ty cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS 1074345.0 9.563 % 22/03/2016
Công ty cổ phần Năng lượng Đại Việt 689840.0 6.14 % 13/05/2013