Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.78 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS 5758634.0 51.257 % 24/02/2017
Công ty TNHH 1 thành viên Dầu khí Tp.HCM 2259708.0 20.113 % 30/06/2015
Lê Trọng Hiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1344345.0 11.966 % 28/08/2017
Công ty cổ phần Năng lượng Đại Việt 689840.0 6.14 % 13/05/2013