Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    48.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị 4,300,000 51.19 % 12/12/2016
Hồ Xuân Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 641,672 7.64 % 20/06/2019
Mai Chiếm An Phó Tổng Giám đốc 430,056 5.12 % 23/01/2017
Lê Quang Nhật Phó Tổng Giám đốc 344,720 4.1 % 18/09/2018