Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    48.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị 4300000.0 51.19 % 12/12/2016
Hồ Xuân Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 633672.0 7.544 % 02/08/2018
Mai Chiếm An Phó Tổng Giám đốc 430056.0 5.12 % 23/01/2017
Lê Quang Nhật Phó Tổng Giám đốc 344720.0 4.104 % 18/09/2018