Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.07 %
  • Khác
    29.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 4339000.0 43.39 % 08/07/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục 1190200.0 11.902 % 30/06/2015
PYN FUND MANAGEMENT LTD 790000.0 7.9 % 09/07/2015
AFC VF Limited 502000.0 5.02 % 31/12/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 370000.0 3.7 % 30/06/2015