Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    83.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đinh Quang Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 4994400.0 24.972 % 30/06/2015
Công ty Điện lực 3 4800000.0 24.0 % 30/06/2015
Tổng công ty Sông Đà 3281440.0 16.407 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Năng lượng BITEXCO 2304480.0 11.522 % 09/11/2015
Nguyễn Thị Mai 2079560.0 10.398 % 19/01/2017