Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    99.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Điện lực 3 7680000.0 24.0 % 22/06/2018
Đinh Thu Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 5035000.0 15.734 % 30/06/2018
Đinh Quang Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 4994400.0 15.608 % 30/06/2018
Công ty Cổ phần Năng lượng BITEXCO 3687168.0 11.522 % 22/06/2018