Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7.9228E7 63.387 % 24/10/2016
Ngô Minh Anh 2.5125E7 20.102 % 19/12/2017
Công ty TNHH Bất động sản Anh Tú 1.675E7 13.401 % 27/12/2016