Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.33 %
  • Khác
    99.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PTIC.,JSC 2,846,200 63.25 % 14/01/2016
Trần Đức Minh 600,000 13.33 % 31/12/2015
Trần Quang Huy 406,800 9.04 % 31/12/2015
Trịnh Văn Đức 227,900 5.06 % 31/12/2015
Đặng Đôn Triển 199,000 4.42 % 31/12/2015