Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.32 %
  • Khác
    99.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PTIC.,JSC 2200000.0 48.889 % 20/01/2017
Trần Đức Minh 600000.0 13.333 % 31/12/2015
Trần Hạnh Nguyên 514000.0 11.422 % 21/11/2017
Trần Quang Huy 400200.0 8.893 % 31/12/2016
Trần Thị Kim Thoa 385000.0 8.556 % 20/10/2017