Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.28 %
  • Khác
    99.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Anh Minh 1000000.0 22.222 % 28/12/2017
Trịnh Thị Thúy 1000000.0 22.222 % 28/12/2017
Trần Hạnh Nguyên 805500.0 17.9 % 28/12/2017
Trần Đức Minh 600000.0 13.333 % 31/12/2015
Trần Quang Huy 400200.0 8.893 % 31/12/2016
Trần Thị Kim Thoa 305000.0 6.778 % 26/12/2017