Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.33 %
  • Khác
    99.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PTIC.,JSC 2846200.0 63.249 % 14/01/2016
Trần Đức Minh 600000.0 13.333 % 31/12/2015
Trần Quang Huy 406800.0 9.04 % 31/12/2015
Trịnh Văn Đức 227900.0 5.064 % 31/12/2015
Đặng Đôn Triển 199000.0 4.422 % 31/12/2015