Công ty Cổ phần phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà (SDX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần 1275000.0 51.0 % 14/09/2015
Lê Anh Hùng 216500.0 8.66 % 20/05/2015
Phạm Hoài Nam 140000.0 5.6 % 20/05/2015
Nguyễn Mạnh Cường 127000.0 5.08 % 09/09/2015