Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.7 %
  • Khác
    78.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp 1000000.0 20.0 % 31/12/2017
Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi 500000.0 10.0 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 250000.0 5.0 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 250000.0 5.0 % 31/12/2017