Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.69 %
  • Khác
    96.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần 6000000.0 30.0 % 30/06/2015
Hoàng Văn Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 4666900.0 23.335 % 30/01/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Phú Thịnh 4602500.0 23.013 % 05/11/2015
Lê Văn Lành 1997000.0 9.985 % 05/11/2015