Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    62.27 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.36 %
  • Khác
    32.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 26,607,407 62.26 % 31/12/2015
KITMC Worldwide Vietnam Fund 1 1,891,499 4.43 % 27/12/2013
VF1 1,339,650 3.14 % 27/12/2013