Công ty cổ phần SDP (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    95.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Trọng Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1500034.0 13.496 % 23/03/2017
Công ty cổ phần TM-ĐT Phong Phú - Đà Lạt 967864.0 8.708 % 24/03/2011
Nguyễn Danh Sơn 860000.0 7.738 % 24/11/2017
Đinh Mạnh Thắng 746000.0 6.712 % 26/02/2016
PVFC 517860.0 4.659 % 24/03/2011