Công ty cổ phần SDP (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    95.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Trọng Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1500034.0 13.496 % 23/03/2017
Nguyễn Danh Sơn 1000200.0 8.999 % 23/03/2017
Công ty cổ phần TM-ĐT Phong Phú - Đà Lạt 967864.0 8.708 % 24/03/2011
Đinh Mạnh Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 746000.0 6.712 % 26/02/2016
PVFC 517860.0 4.659 % 24/03/2011