Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.65 %
  • Khác
    46.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONADEZI 420000.0 27.664 % 22/12/2016
PITCO 165190.0 10.881 % 25/01/2017
Liu Chien Hung Thành viên Hội đồng quản trị 149353.0 9.837 % 25/01/2017
Chen Miao Lien 81464.0 5.366 % 22/12/2016
Đào Đình Đề Thành viên Hội đồng quản trị 81384.0 5.36 % 31/12/2014
Nguyễn Phú Thưởng 78700.0 5.184 % 18/12/2017