Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.18 %
  • Khác
    45.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONADEZI 455544.0 30.005 % 04/09/2011
PITCO 165290.0 10.887 % 04/09/2011
Liu Chien Hung Ủy viên Hội đồng quản trị 149053.0 9.818 % 31/12/2014
Chen Miao Lien 81464.0 5.366 % 31/12/2014
Đào Đình Đề Ủy viên Hội đồng quản trị 81384.0 5.36 % 31/12/2014