Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.62 %
  • Khác
    98.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 1230000.0 47.308 % 31/12/2013
Hồ Văn Ích Em 260000.0 10.0 % 31/12/2014
Nguyễn Thái Thiện Thành viên Hội đồng quản trị 197100.0 7.581 % 30/06/2015
Trần Phước Dũng 161300.0 6.204 % 02/12/2015
Nguyễn Ngô Long Thành viên Hội đồng quản trị 128000.0 4.923 % 29/11/2016