Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.95 %
  • Khác
    98.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 1,170,000 45 % 28/02/2017
Nguyễn Thái Thiện Thành viên Hội đồng quản trị 481,300 18.51 % 12/03/2019
Hồ Văn Ích Em 260,000 10 % 31/12/2014
Trần Phước Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 161,300 6.2 % 02/12/2015