Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.77 %
  • Khác
    98.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 1170000.0 45.0 % 28/02/2017
Nguyễn Thái Thiện Thành viên Hội đồng quản trị 326900.0 12.573 % 23/02/2017
Hồ Văn Ích Em 260000.0 10.0 % 31/12/2014
Trần Phước Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 161300.0 6.204 % 02/12/2015