Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.62 %
  • Khác
    98.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 1,230,000 47.31 % 31/12/2013
Nguyễn Thái Thiện Ủy viên Hội đồng quản trị 197,100 7.58 % 30/06/2015
Trần Phước Dũng 161,300 6.2 % 02/12/2015
Nguyễn Ngô Long Ủy viên Hội đồng quản trị 131,000 5.04 % 30/06/2015