Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (SDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.46 %
  • Khác
    99.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Thấu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1445000.0 33.267 % 26/12/2017
Hoàng Hải Việt Đại diện công bố thông tin 1212461.0 27.913 % 16/11/2018
Lý Thị Hồng 344261.0 7.926 % 01/06/2017
Hoằng Thị Hằng Thành viên Ban Kiểm soát 204000.0 4.696 % 16/06/2017