Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.63 %
  • Khác
    61.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 4195800.0 20.428 % 31/12/2014
ASEAN Deep Value Fund 3254400.0 15.845 % 28/04/2017
Asean Small Cap Fund 1963800.0 9.561 % 31/12/2014
SONG DA 9.,JSC 1862800.0 9.069 % 26/07/2013
Chu Thị Thu Trang 1528900.0 7.444 % 26/07/2013