Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.91 %
  • Khác
    63.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 4,195,800 20.43 % 31/12/2014
ASEAN Deep Value Fund 2,635,200 12.83 % 19/08/2016
Asean Small Cap Fund 1,963,800 9.56 % 31/12/2014
SONG DA 9.,JSC 1,862,800 9.07 % 26/07/2013
Chu Thị Thu Trang 1,528,900 7.44 % 26/07/2013
Nguyễn Việt Cường 1,002,100 4.88 % 26/07/2013