Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    73.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 1,689,700 26 % 08/12/2015
Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô 1,251,400 19.25 % 16/12/2015
Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang 1,213,800 18.67 % 26/10/2015
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được Lộc 1,043,190 16.05 % 30/06/2015
Lê Minh Đức 345,760 5.32 % 09/05/2016