Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Khánh Ủy viên Hội đồng quản trị 98,977 5.65 % 30/06/2015
Lê Vĩnh Khang Phó Tổng Giám đốc 82,320 4.7 % 30/06/2015
Nguyễn Trung Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 81,740 4.67 % 30/06/2015
Đồng Đăng Khôi Ủy viên Hội đồng quản trị 80,000 4.57 % 30/06/2015