Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Văn Anh Tuấn 110000.0 6.282 % 31/12/2010
Võ Khánh Thành viên Hội đồng quản trị 98977.0 5.652 % 30/06/2015
Hồ Hoàng Tiến Thành viên Hội đồng quản trị 85800.0 4.9 % 31/12/2017
Lê Vĩnh Khang Phó Tổng Giám đốc 82320.0 4.701 % 30/06/2015
Nguyễn Trung Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 81740.0 4.668 % 30/06/2015
Đồng Đăng Khôi Thành viên Hội đồng quản trị 80000.0 4.569 % 30/06/2015