Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    95.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFC 739421.0 4.619 % 30/06/2014
Song Da 2 JSC 656686.0 4.102 % 30/06/2014