Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    61.2 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.58 %
  • Khác
    31.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 1331100.0 61.202 % 30/06/2014
Phạm Anh Đức Thành viên Hội đồng quản trị 327468.0 15.056 % 30/06/2015
Phạm Minh Hoàng 186000.0 8.552 % 10/04/2015