Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.59 %
  • Khác
    41.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 1,331,100 51.01 % 30/06/2014
Phạm Anh Đức Ủy viên Hội đồng quản trị 327,468 12.55 % 30/06/2015
Phạm Minh Hoàng 186,000 7.13 % 10/04/2015