Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (SDB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Thị Hà 2355500.0 21.414 % 01/03/2017
Trần Quốc Tuấn 1390000.0 12.636 % 02/06/2017
Trần Việt Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 400000.0 3.636 % 30/06/2015