Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (SDB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Song Da - Thang Long.JSC 2,400,000 21.82 % 05/08/2014
Trịnh Thị Hà Ủy viên Hội đồng quản trị 1,355,500 12.32 % 30/06/2016
Trần Việt Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 400,000 3.64 % 30/06/2015