Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (SD8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.76 %
  • Khác
    90.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Văn Phước Chủ tịch Hội đồng quản trị 692,700 24.74 % 31/12/2015
Dương Xuân Thái 690,000 24.64 % 31/12/2015