Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (SD8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.0 %
  • Khác
    96.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Văn Phước Chủ tịch Hội đồng quản trị 692700.0 24.739 % 31/12/2015
Dương Xuân Thái 690000.0 24.643 % 31/12/2015