Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.63 %
  • Khác
    97.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Chuẩn 2,091,600 19.73 % 22/05/2018
Nguyễn Trọng Khoa 1,680,000 15.85 % 22/05/2018
Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,158,000 10.92 % 28/04/2017
Đặng Quang Hiệu Đại diện công bố thông tin 440,000 4.15 % 31/03/2017
CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 343,700 3.24 % 31/12/2013