Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.68 %
  • Khác
    97.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Chuẩn 2091600.0 19.732 % 22/05/2018
Nguyễn Trọng Khoa 1680000.0 15.849 % 22/05/2018
Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1158000.0 10.925 % 28/04/2017
Đặng Quang Hiệu Đại diện công bố thông tin 440000.0 4.151 % 31/03/2017
CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 343700.0 3.242 % 31/12/2013