Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.97 %
  • Khác
    30.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 1.57288E7 60.496 % 01/07/2014
VF1 858220.0 3.301 % 11/06/2014