Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    99.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần 8160000.0 51.002 % 21/10/2010
Công ty cổ phần chứng khoán MB 1107996.0 6.925 % 04/04/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 701100.0 4.382 % 15/06/2016