Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (SD1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.28 %
  • Khác
    96.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long 1914200.0 38.284 % 31/12/2013
CTCP Xây dựng HC Việt Nam 683303.0 13.666 % 01/03/2017
CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển nhà TCL Hà Nội 657800.0 13.156 % 01/03/2017
Nguyễn Xuân Bình Đại diện công bố thông tin 618950.0 12.379 % 20/08/2015
Công ty Cổ phần Hà Châu 560087.0 11.202 % 06/10/2010
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 245000.0 4.9 % 12/04/2012