Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.46 %
  • Khác
    89.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Hồng Anh 2.3775456E7 10.953 % 31/08/2016
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 1.9567661E7 9.015 % 26/10/2016
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 1.8913461E7 8.713 % 31/08/2016