Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản (SCO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 1947000.0 47.9 % 31/12/2011
Công ty cổ phần Biển Tây 352194.0 8.665 % 31/12/2011
Trần Vũ Dũng 306518.0 7.541 % 31/12/2011
Nguyễn Hữu Minh 241578.0 5.943 % 15/06/2018