Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản (SCO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    47.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    52.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 1,947,000 47.9 % 31/12/2011
Công ty cổ phần Biển Tây 352,194 8.66 % 31/12/2011