Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường 1,832,060 13.19 % 31/12/2016
Kiều Văn Mát Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,333,131 9.6 % 23/01/2017
Kiều Thị Nhung 1,168,760 8.41 % 24/04/2018
Nguyễn Anh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 600,000 4.32 % 30/12/2015