Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.05 %
  • Khác
    97.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường 1555340.0 14.282 % 06/01/2016
Kiều Văn Mát Chủ tịch Hội đồng quản trị 1333131.0 12.242 % 23/01/2017
Nguyễn Ngọc Minh Thành viên Hội đồng quản trị 1168860.0 10.733 % 04/11/2015
Nguyễn Anh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 600000.0 5.51 % 30/12/2015
PVC - Đông Đô 369897.0 3.397 % 04/11/2015
Song Da 12 JSC 363000.0 3.333 % 04/11/2015