Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.61 %
  • Khác
    98.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường 1832060.0 13.19 % 31/12/2016
Kiều Văn Mát Chủ tịch Hội đồng quản trị 1333131.0 9.598 % 23/01/2017
Nguyễn Ngọc Minh 1168860.0 8.415 % 04/11/2015
Lê Hùng Minh Thành viên Hội đồng quản trị 779407.0 5.611 % 30/06/2017
Nguyễn Anh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 600000.0 4.32 % 30/12/2015