Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.58 %
  • Khác
    82.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Long 4806647.0 24.629 % 08/01/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3208930.0 16.443 % 18/01/2016
Dương Thị Minh 900000.0 4.612 % 01/12/2015