Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.62 %
  • Khác
    99.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.4180951E7 63.905 % 18/02/2019
Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Long 4806647.0 12.703 % 31/12/2017