Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.59 %
  • Khác
    99.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Long 4806647.0 24.629 % 31/12/2017
Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị 847326.0 4.342 % 25/01/2017
Nguyễn Ngọc Na Trưởng Ban Kiểm soát 800000.0 4.099 % 25/01/2017
Phạm Tiến Hiếu Đại diện công bố thông tin 797200.0 4.085 % 25/01/2017
Hoàng Thị Long 731330.0 3.747 % 25/02/2017