Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONG DA 9. JSC 6050000.0 60.5 % 29/09/2017
SONG DA 9.,JSC 2098900.0 20.989 % 19/08/2015
CTCP giải pháp công nghệ cao Việt Sifo 1300000.0 13.0 % 08/04/2016