Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần SCI 6,655,000 60.5 % 19/07/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 2,308,790 20.99 % 19/07/2018
CTCP giải pháp công nghệ cao Việt Sifo 1,430,000 13 % 19/07/2018