Công ty cổ phần SCI E&C (SCI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONG DA 909. JSC 6655000.0 60.5 % 19/07/2018
SONG DA 9.,JSC 2308790.0 20.989 % 19/07/2018
CTCP giải pháp công nghệ cao Việt Sifo 1430000.0 13.0 % 19/07/2018