Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long Tỉnh Hòa Bình (SCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.13 %
  • Khác
    97.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên 1,083,500 57.4 % 31/12/2016
Nguyễn Mạnh Hà Thành viên Hội đồng quản trị 91,850 4.87 % 31/12/2016