Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.66 %
  • Khác
    95.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Quang Mỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,675,780 24.53 % 19/10/2016
Phạm Văn Từ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,478,606 16.54 % 30/06/2015