Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.52 %
  • Khác
    95.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Quang Mỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3675780.0 24.532 % 19/10/2016
Phạm Văn Từ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2478606.0 16.542 % 30/06/2015