Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.75 %
  • Khác
    80.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Thông Minh 1.7858152E7 65.399 % 20/12/2017
Itthapat Sawatyanon Thành viên Hội đồng quản trị 1066666.0 3.906 % 12/03/2019
Veerapong Sawatyanon Đại diện công bố thông tin 1064000.0 3.897 % 20/12/2017