Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.86 %
  • Khác
    91.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Global Mind Việt Nam 9.8973284E7 17.768 % 08/09/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 9.751129E7 17.506 % 19/10/2017
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 3.5753777E7 6.419 % 07/03/2017
Đặng Huỳnh Ức My Thành viên Hội đồng quản trị 2.7523424E7 4.941 % 13/09/2017