Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.92 %
  • Khác
    89.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 1.5851129E8 31.995 % 14/12/2018
Đặng Huỳnh Ức My Thành viên Hội đồng quản trị 5.2523424E7 10.602 % 07/11/2018
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 3.5753777E7 7.217 % 07/03/2017
Agri Asia Pacific Limited 3.149787E7 6.358 % 23/11/2018
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX) 2.0210959E7 4.08 % 27/11/2018