Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.09 %
  • Khác
    93.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 59,729,016 23.9 % 11/10/2016
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 41,468,720 16.59 % 11/10/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 13,100,997 5.24 % 11/10/2016
VINAMILK 9,184,500 3.68 % 11/10/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 9,160,177 3.66 % 11/10/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 9,105,330 3.64 % 11/10/2016