Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.49 %
  • Khác
    90.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 1.2351129E8 24.931 % 12/09/2018
CTCP Global Mind Việt Nam 9.8973284E7 19.978 % 08/09/2017
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX) 4.3924566E7 8.866 % 27/09/2018
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 3.5753777E7 7.217 % 07/03/2017
Đặng Huỳnh Ức My Thành viên Hội đồng quản trị 3.2523424E7 6.565 % 16/03/2018