Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.6 %
  • Khác
    99.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Thị Thu Hồng 2.5E7 19.738 % 31/12/2015
Nguyễn Như Khánh 2.5E7 19.738 % 11/11/2011
Lưu Thị Lợi 2.401816E7 18.963 % 31/12/2015
Phạm Thị Nhật Thanh 2.313E7 18.261 % 11/11/2011
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 1.387E7 10.951 % 11/11/2011